اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند هر ساله ، اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر از طریق سامانه ارسال نمایند.اظهارنامه مالیاتی در اصل کارنامه مالی شرکت در یک سال مالی می باشد.در خصوص شروع امور مرتبط با مشاوران ما در ارتباط باشید. برای دانلود نرم افزار اظهارنامه مالیاتی کلیک کنید .

اظهارنامه مالیاتی 97                                                                                                   اظهارنامه مالیاتی

مدارک جهت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۹۷

 • اظهارنامه سال قبل ۹۶
 • تراز در سطح کل ، معین، تفضیل ( یا سند اختتامیه سال قبل) مرتبط با سال ۹۶
 • ریز گردش مواد سال قبل (۹۶)
 • ریز گردش کالا سال قبل (۹۶)
 • صورت مالی حسابرسی شده سال قبل ( در صورت وجود )
 • لیست ۱۲ ماه بیمه سال مورد بررسی سال ۹۷
 • پرداختی بیمه اسفند سال قبل و فروردین تا بهمن سال جاری سال ۹۷
 • لیست ۱۲ ماه مالیات حقوق و عیدی سال مورد بررسی سال ۹۷
 • گزارشات صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م ۴فصل سال مورد بررسی سال ۹۷
 • اظهارنامه ارزش افزوده ۴ فصل سال مورد بررسی سال ۹۷
 • واریزی های ارزش افزوده سال ۹۷
 • ریز هزینه ها سال ۹۷
 • پرینت بانک تمام حساب های شرکت / برای اشخاص صرفا پرینت بانکی اعلامی به دارایی سال ۹۷
 • در صورت دریافت وام اطلاعات و مشخصات وام سال ۹۷
 • درصورت وجود سپرده بانکی دربانکهای مذکور کپی برگ سپرده سال ۹۷
 • ریز فاکتور فروش، ریز درآمد ها ، ریز صورت وضعیت ها ، برگ سبز گمرکی ( به دلیل عمومی بودن لیست هر کدام که مشمول شما میشود) سال ۹۷
 • ریز فاکتورهای خرید ، ریزبرگ سبز واردات سال ۹۷
 • ریز دارایی های شرکت سال ۹۷
 • ریز استهلاک سنوات گذشته سال ۹۷
 • دفاتر روزنامه و کل سال ۹۷
 • برگ تشخیص سال ۹۶ ، برگ قطعی سال ۹۶ ، جرائم ماده ۱۶۹ق.م.م سال ۹۶

افراد مشمول ارسال اظهارنامه مالیاتی ۹۷

طبق ماده۱ قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر ملزم به تکمیل و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات میباشند:

ﻣﺎﺩﻩ ۱– ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯیر ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟیات و تنظیم اظهار نامه مالیاتی می ﺑﺎﺷﻨﺪ

۱– کلیه ﻣﺎلکین ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ حقیقی یا حقوقی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ یا ﺍﻣﻼک ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ایران ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺏ ﺩﻭﻡ.

۲– ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣقیقی ﺍیرانی ﻣقیم ﺍیران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کلیه ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎیی کﻪ ﺩﺭ ایران یا ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍیران ﺗﺤﺼیل می نماید.

۳– ﻫﺮ ﺷﺨﺺ حقیقی ﺍیرانی ﻣقیم ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍیران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کلیه ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎیی که ﺩﺭ ایران تحصیل می کند.

۴– ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮقی ﺍیرانی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کلیه ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎیی کﻪ ﺩﺭ ﺍیران یا ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍیران ﺗحصیل می نماید.

۵– ﻫﺮ ﺷﺨﺺ غیر ایرانی ( ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣقیقی یا حقوقی) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎیی که ﺩﺭ ﺍیران تحصیل می کﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲– ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯیر ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟیات ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍین ﻗﺎﻧﻮﻥ نیستند:

۱– ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟتی

۲– ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎیی که ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭسیله ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄمین می ﺷﻮﺩ.

۳– ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﻫﺎ

برای دریافت اطلاعات بیشتر با  بهترین شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴و ۸۸۳۳۴۱۸۲ میدان فاطمی